> æ > 5. Æ ÆÆ

5. Æ ÆÆ


1 2007. : 00mN1ck
()

æ æ æ æ æ. æ æ ' æ ææ æ æ. æ ææ æ. ææ æ æ-æ æ; æ æ æ ' ææ æ. ææ ' æ ææ æ æ, æææ æ .
æææ æ æ æ æ, æ æ æ:
ææ æ æ æ, æ æ æ æ, æ!
ææ æ, ææ æ, æææ ' æ æ; æ æææ æ æ æ æ, æ æ æææ æ:
æ æ ææ, æ! Æ æ æ:
æ æ æ ææ! æ æ æ æ; 'ææ æ, ææ æ, æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ . Æ æ :
æ æ æ, æ æ æ, ææ, æ æ ææ. æ æ ææ -æ æ , æ æ æ ææ ' æ æ æ !
æ æ ææ æ ' æ ææ ææ; ææ ææ, æ æ æ æ:
, æ ææ ,ææ, 'æ æ. æ :
Æ æ æ, æ ææ æ æ æ!
ææ, æ æ æ!
æ æ ææ, ææ ææ ; æ æ, æ æ æ æ ' æ æ æ!
æ æ ææ ' æ æ ææ .
æ , æ æ ææ æ , æ ææ. æ æ æ ææ æ ææ ; æ æ ææ ææ æ ææ æ, æææ æ. æææ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. ææ æææ, æ æ æ æææ, æ æ æ- ' æ ææ ææ ææ æ, ææ æ , æ æææ æ æ , æ æ æ ; æ æ æ ææææ æ æ æ æ æææ æ. ææ 'æ æ ' æ æ æ. æ , æ æ æ æ; æ; æ, æ, ææ, ææ, ' æ æ æ æ. æ æ ææ:
æ æ æ, æ æ æ æ ææ, æ æ , æ!
-æ- æ æ æ, æ æ æ æ ' , æ æ, .
æ æ æ , æ æ æ æ , æææææ æ , ææ æ æ æ.
æ, æææ , æ æ æ æ: æ ææ æ ' æ , æ ; ææ æ, æ æ æ ææ; æ ææ æ æ, æ; ææ ææ ææ æ.
æ æ æ æ æ ' :
æ æ æ ææ, ææ -æ ææ; ææ; ææ æ, æ ææ, æ æ ææææ ' æ æ ææ. Ææ ææ 'æ æ. æ ææ '-æ' æææ. Ææ ææ æ, æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ , ææ ?
æ æ æ ææ ææ. ææ æ æ. æ æ æ ææ; æ ; ææ æ ; æææ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ æ ææ, æ æ æ. æ æ ' ææ:
' æ æ ææ, æ æ æ? æ æ ææ ææ; ææ æ ææ æ
æ æ æ æ; æ æ; ææ æ æ æ æ ææ.
æ æ æ æ; æ æææ ææ æææ, æ æ æ æ æ.

æ , æ. æ . , . II, . 8788.


Æ ÆĻ. . æ . 1961.

,

@Mail.ru