æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
Æ
: 00mN1ck / 28 2008 / : æææ
æ ææ æ . æ æ æ, ææ æ æ æææ ææ, . æ æ, ææ æ , æ æ, ææ æ, æ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ, ææ ææ. æ æ , æ æ æ ææ æ æ æ .

æ ææææ. , ææ æ ææ. æ æ æ, æ ææ ææ æ. ææ æ, æ æææ æ , æ æ, æ. æ ææ æ , ææ, æææ æ, æ æ, æ æ æ, æ, æ æ æ æ æ.

æ æææ æææ, æ, æ ææ ææ ææ, , ææææ , ææ, ææ æ æ . æ æ ææ, ææ æ, æ æ ææ æ , æææ, ææ. æ æææ ææ æ, ææ ææ ææ, æ æ 'æ, ææ. ææ ææ æ, æ ææ.

æ, æ æææ , ææ. æ æ æ æ ææ æ æææ æ ææ ææ, ææ ææ æ æ ææ . ' æ , æ æ æ æ æ. æ æ, æ æ æ ææ .

ææ ææ ææ ææ æ ææææ ( ). æ ææ æ æ, æ ææ ææ æ æææ ææ æ ææ, æ, ææ ææ ææ æ æ ææ æ,. æ ææ æ ææ. ææææ ( ) æ ææ, æ ææ æ æ. , æ æ ææ . , æ æ æ . æ, æ æ, æ æ æ æ.

ææ æ, æ æ ææ æ æ ææ æ æ æ , ææ æ æ æææ æ. æ, ææ, , ææ æ, æ ææ-ææ æ ææ. æ æ: æ æææ, , ææ, æ æ, æ ææ. , ææ æææ ææ.

æ æææ. æ, æ , æ æ æ. ææ, æ æ , æ æ . , ææ æ æ ææ ( æ), ææ æ ææ , , ææ æ æ æ æ, æ. Ææ æ æ , æ, , ææ æ æ.

Ææ æ, . æ ææ æ.

ææ æ ææ , æ ææ æ ææ æææ æ æ ææ, æ æ . æ, ææ ææææ æ ææ ææ ææ, æ.

æææ æ æ, æ æ ææ (æ). ææ æ æ æ ææ æ. ææ æ ææ æ ææ æ, ææ æ, , ææ ææ æ (æ). æ ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ æ, æ, æ, æ æ. Ææ æ ææ ææ æ. æ æ- æ, , ææ, ææ æ æ ææ: , , ! ææ æ, æ æ æ , , , ! ææææ. ææ æ ææ æ, ææ. æ æ æ æ, æææ ææ Ææ, ææ .ææ æ æ æ. æ æ æ, æ ææ æ, æ ææ, ææ ææ ææ æ.

æ, ææ ææ æ ææ, ææ æ. Æææ æ ææ æ ææ ææ æææ. æ, ææ () ææ æ. æ, ææ æ æ. æ, æ, æ æ, æ , æ ææ æ æ æ , æ ææ: , , ! æ æææ! Ææ æ ææ æ, æ æ , ææ. æ ææ æ æ ææ , ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ , æ.

æ ææ ææ æ , æ, æ ææ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ, ææ , æ æ ææ ææ æ æ. æ ææ æææ 'æ, æ æ æ ææ æææ ææ æ æ.

Ææ, ææ, æææ ææ æ æ. æ æ , æ, , ææ ææ æææ æ æ. ææ ææ æ, ææ æ æ ææ ææ æ, ææ æ: -, ææ æ! -, ææ æ. Ææ æ æææ æ æ æ, æ. æ æ æ ææ æ æ, ææ ææ ææ ææ ææ, ææ æ , ææ æ (ææ) , æ.

æ ææ, æ æ æ æ æ æ , æ ææ æ ææ ææ ææ. æ æ, æ ææ æ ææ ææ æ, ææ æ , ææ , ææ æ, æ æ æ æ.

" ", "", 1991.
,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 • KART-kært - , , [ .1, .587]. ..
 • REFERENCE OF ESTIMATES OF WORLD LINGUISTICS AND ARCHEOLOGY ON THE FIRST FIVE THOUSANDS OF YEARS FROM THE LAST 12 thousand years
 • GREAT RESEARCH - THREE RESULTS.
 • -2019 -
 • !
 •  
  2019 (2)
  2019 (7)
  2019 (3)
  2019 (13)
  2019 (5)
  2019 (8)
   

  æ

  æ

  ææ

   
   liex
   
    20062019 iratta.com
  @Mail.ru