æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
ÆÆÆ
: 00mN1ck / 7 2008 / : æææ
æ ææ æ ææ ææ ææ ææ ææ ææ æ, æ .

ææ æ, ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ, æææ ææ. æ ææ, æ , ææ æ æ æææ ææ, æ æ æ æææ æ, ææ æ æ, æ æ ææ æææææ , ææ. æ, æ ææ æ ææ ææ, ææ . æ ææ, ææ ææ, æ ææ ææ æ, æ æ (æææ) . æ ææ æ ææ æ æ . æ æ-ææ , æ æ ææ ææ æ æ ææ: æ , ææ, , æ æ, æ æ, æ æ æ æ æ ææ.

- æ æ, ææ æ ææ æ, ææ æææ ææ ææ - ææ, ææ , æ. æææ æ æ ææ æ æ æ. Ææ æ æ æ ææ æ , æ ææ.

æ æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ, ææ ææ ææ , æ ææ æ æææ: , æ æææ, æ æ, æ æ, æææ æ , æ ææ, æ , , ææ æ , , . æ æ ææ 'ææ æ æ.

æ æ , æ (æ), æ æ æææ, æ , æ æææ , æ æ, ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ æ æ.

æ æ ææ æ , æ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ, ææ ææ æ æææ ææ æææ ææ. ææ æ, ææ ææ, æ æ æ æ , ææ 'æ, æ æ, æ æ. æ æ æ, ææ ææ, æ æ æ. æ æ æ 'æ, æ 'æ ææ , æ, , ææ .

æ ææ æ, æ , ææ ææ, æ ææ (æ). æ æ ææ ææ , æ ææ ææ ææ ææ ææ æ æ, æ .

Ææ æ æ ææ. æææ æ ææ ææ , æ ææ æ æ ææ. æææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ ææ æ æææ .

æ ææ æ æ æ æ ææ. ææ ææ, ææ æææ: Æ ææ æ æ, ææ æ , æ ææ ææ æ, . æ æ, æ ææ ææ. æ æ æ, æ æ, 'æ, æ. æ ææ, æ ææ æ, æ æ æææ , ææ.

æ ææ æ æ ææ, æ æ, ææ æ æ, æ ææ æ æ æ, æ, æ, æ æ æ, æ. 'æ ææ ' ææ, æ æ ææ ææ æææ ææ ææ ææ æ. æ ææ 'ææ ææ æ æææ æ, ææ æ æ ææ æ .

æææ ææ ææ æ, æ ææ, ææ ææ æ æ ææææ . æææ ææ æ ææ æ , æ æ æ 'ææ æ æ æ, ææ æ ææ , ææ æ ææ ææ ææ æ ææ.

ææ ææ ææ, ææ æ ææ, æ æ æ. ææ æ ææ æ æ æ , ææ. ææ æ æ, æ ææ æ æææ æ æ æ.

æ ææ æ, æ æ æ. æ æ ææ æ ææææ æ ææ (æ ææ, æ, æ ææ æ). æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ æ.

æææ æ ææ ææ æ , æ ææ . ææ æ æ, æ ææ ææ , æ æ ææ æ ææææ æ. æææ æ ææ . æ æ æ æ æ, ææ æ æææ ææ æ æ.

æ, æ, æ ææ æ, æ, æ æ æ , æ æ ææ æ. ææ ææ, æ , æ ææ, æ.

æ , æ æ æ æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ æ æ.

æ æ æ ææ, æ æ æ. æ, æ æææ ææ æ . Ææ æ æ æ , ææ æ æ. ææ æ æ ææ ææ æ æ æ.

ææ æ ææ, æ æ æ , æ æ æ. æ æ æ æ æ, ææ æ, ææ æ , æ æ ææ æ ææ æ æ.

æ ææ ææ æ, ææ ææ . æ æ ææ. Ææ ææ æ æ ææ æ, æ ææ , ææ æ æ ææ ææ æææ: ææ ææ æææ ææ æ . ææ, ææ æ. æ- , æ æ , æ, æ æ æ ææ æ . æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ , æ æææ ææ, ææ æ, æ, æ æ. ææ æ æ æ . æ æ æ, æ : æ ææ ææ . æ- æææ ææ ææ , æ ææ , æ- æ ææ , ææ. æ æ æ æ, æ- æ ææ æ ææ . , ææ æ æ- æææ , æ. æ ææ æ , ææ .

" ", "", 1991.
,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 • , -
 • 121- 21-
 • ,
 • , ,
 • PROPOSAL OF THE HISTORIAN OF ALAN RESOEVICH CHOCHIEV TO THE GOVERNMENT OF TURKEY, AND THE TURKISH UNIVERSITIES - READY TO INTRODUCE IN YOUR PROJECT UNIQUE CONCLUSIONS ABOUT CIVILIZATION Gebekli Tepe
 • GREAT RESEARCH - THREE RESULTS.
 •  
  2019 (5)
  2019 (3)
  2019 (13)
  2019 (5)
  2019 (8)
  2019 (26)
   

  æ

  æ

  ææ

   
   liex
   
    20062019 iratta.com
  @Mail.ru