> æææ >


27 2008. : 00mN1ck
ææ æææ æ æ æææ ææ , ææ æ æ, ææ æ æ, æ æ. æ æææ, æ æ æ ææ ææ ææ æ, ææ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ æææ, æ æ, ææ æ. æ æææ æ, ææ ææ æ ææ æ æ. æ ææ æ 'æ æ æ.

æ æ æææ æ, æ . ææ æ æ æ ææ. æ æ æ, æ. æ-æ ' æ, æ æ ææ, æ æ . ææ æ, ææ æ , æ. æ æ , æ æ æ ææ æ æææ ææ æ ææ ææ. æ æ ææ , æ æ, ææ. æ æ ææ æææ æ æææ, æææ, , æ, ææ, , ... æ, æ ææ æææ , æ ææ æææ. æ ææ, æ ææ, ææ ææ æ ææ æ. ææ æ ææ æ æ, ææ æ ææ, ææ æææ.

æ, æ æ æ æ æ æ ææ . ææ æ æ-æ æ: æ ææ æ ææ æ, æ æææ-æ, æ æ æ ææ æ, ææ. ææ ææ ææ - ææ. æ æ æ, æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æææ ææ ææ, ææ æææ æ ææ ææ æ, ææ , æææ ææ, ææ. æ ææ æ, æ. æ- æ ææ æ ææ - æ æ æ , æ æ, æ ææ.

æ æ, æ æææ æ . 'æ æ ææ ææ, æææ, æ ææ , ææ ææ ææ æ, æ æ ææ æ, æ ææ . ææ æ ææ æ , ææ, æ, ææ ææ ææ ææ æ æææ ææææ. æ ææ æ, æ ææ æ æ ææ ææ æææ ææ æ , ææ ææ . æ æ æ æ æ, æ æ , , æ ææ æææ. æ , æ ææ æ ææ, æ æ ææ. ææ, æ, æ æ æææ ææ , æ . æ æ æ ææ . Ææ ææ ææ, æ æ æ æ ææ æææ æ, ææ ææ ææ æ ææ æ. æææ æ, æ ææ , æ æ æ, æ, æ æ æ, æ ææ, ææ-ææ ææ æ æ, ææ. æ æ, æ æ æ æ, ææ æ ææ , æ ææ æ, ææ. æ ææ, æ ææ- æ, , æ, æ- ææ , ææ- æ ææ-ææ ææ æ. æ - ææ æ æ ææ æææ, ææ- ææ æ- . æ - æ ææ , æææ æ ææ, æ æ æ, æ ææ æ æ. æ- æ ææ , æ ææ æ æ æ. ææ æ- æ ææ ææ æ ææææ , ææ . ææ æ , æ æ ææ æ ææ æææ ææ æ-ææ æ æ, ææ æ æææ , ææ, -æ ææ æ æ æ, ææ, æ æ æ.

Ææ æ æ, æ ææ ææ æææ ææ æ æ, , ææ, , æ ææ ææ. æ æ ææ æ . æ, æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æææ. ææ ææ ææ ææ æ.

ææ ææ ææ æ æ. ææ ææ æ ææ, æ , æ , æ æ ææ, æ æ ææ æ ææ ææ ææ , ææ. æ ææ ææ , æ æææ æ ææ æ ææ, æ æ ææ æææ, . Ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ, æ ææ ææ ææ , æ, , ææ-ææ ææ ææ ææ æ, ææ. æ æ æ. æ æ ææ, æ æ æ æ, æææ æ, æ æ æ æ ææ, ææ.

ææ æ, æ æ æ æ æ. Ææ æ ææ, æ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ ææ æææ ææ æ, æ ææ æ ææ ææ: ææ ææ, ææ æ æ æ, ææ æ ææ.

æ æ æ ææ æ ææ.

ææ ææ æ æææ ææ æ æ ææ. æ , æ æ ææ. æ, æ æ æ æ ææ , ææ ææ-ææ ææ æ ææ , æ.

ææ æ æ ææ ææ, æ æ æ æ , æ. æ æ (æææ) æ æ. æ æ. æ ææ æ , ææ æ. Ææ æ æ æ æ . æ æ æ , ææ æ ææ æ, ææ, æ æ. Ææ æ æ æ æ æ, æææ æ æ æ æ. æ ææ æ, æ æ ææ ææ æ. æ ææ , ææ ææ , ææ , ææ , ææ ,. ææ, æ , æ æ ææ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ.

æ æ æ ææ æ ææ, ææ æææ ææ, æ. æææ ææ ææ æ, ææ ææ æææ ææ æ ææ ææ ææ æ: ææ, ææ, æ æ , æ , æ æ æ. ææ æ æ, ææ ' æ. ææ, ææ ' æ ææ ææ ææ æ ææ. ææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ. ææ ææ. æ -ææ ææ æææ ææ.

æ æææ ææ ææ. ææ ææ, æ æ ææ ææ æ. æ æ æ æ ææ ææ æ, ææ ææ, ææ æ æ æ, ææ. ææ æ, æ æ æ ææ æ.

æ, æ æ æ.

" ", "", 1991.
,

@Mail.ru