æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
12. Æ ÆÆ
: 00mN1ck / 23 2007 / : ææ æ
ææ æ æææ
æ æ æ æ ææ;
Æææ æ æ ææ æ:
ææ, æææ ææ æ ææ
Æ ' æ
Æ æææ æææ.
ææ æ æ ææ æ,
Æ æ æ ææ æ ææ
Æ ææ.
æ æ æ 'ææ,
æ ææ æ :
æ ææ æ æ ææ ææ
æ æ .:
æ, æ æ ææ?
æ æ ææ æ?
ææ ææ æ ææ
ææ ææ ææ,
Ææ æ æ æ.
ææ, æ æ ææ!
æ,
æ æ æ ææ
Æææ, ææ,
ææ æ æ
ææ æææ!
æ, , ææ, ,
Æ ææ ææ ææææ
æ æ ææ!
ææ, æ æ æ!
æ ææ æææ æææ;
Æ æ ææ ææ, ææ,
æ ææ.
æ æ æ,
æ ææ æ ææ
ææ ææ.
ææ ææ:
æ æ æ
' æ ææææ æ æ.
æ æ æææ.
ææ ææ ææ.
æ æ æææ.
æ ææ ææ æ ææ æ
' æ æ.
æ æ
ææ ææ ææ :
ææ æ :
æ æ æ æ,
æ æææ æææ, ææ.
ææ æ æ
ææ æææ, !
ææ-æ æææ æ
ææ!
æ, æ, ,
Æ æ æ
ææ ææ!
ææ ææ ææ
Æ æ ææ ææ
Æ æ ææ æ.
æ æææ æ æ ææ
'æ:
æ, æ ææ, æ æ,
æ ææ, .
ææææ ææ .
ææ æ , æ
æ æææ.
Æ æ ,
æ æ æ æ '.
æ ææ æ,
æ æææ æ ææ.
ææ ææ ææ ææ
Æ ææ æ.
ææ æ æææ
Æ ææ ææ;
-æ-æ æ :
æ æ æ,
æ æ æ,
æ ææ æ!
æ ', ææ, ,
æ ææ æ æ ææ ,
Æ æ æ
Æ æ æ æææ .
æ æ æ æ
Æ æ æ æ .
æ ææ
Æ ' æ æ,
æææ ' æ æææ .

æ ææ, 18 , 1926 , ææ.
- , 111, æ 89, . 4042.


Æ ÆĻ. . æ . 1961.

,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 • KART-kært - , , [ .1, .587]. ..
 • REFERENCE OF ESTIMATES OF WORLD LINGUISTICS AND ARCHEOLOGY ON THE FIRST FIVE THOUSANDS OF YEARS FROM THE LAST 12 thousand years
 • GREAT RESEARCH - THREE RESULTS.
 • -2019 -
 • !
 •  
  2019 (2)
  2019 (7)
  2019 (3)
  2019 (13)
  2019 (5)
  2019 (8)
   

  æ

  æ

  ææ

   
   liex
   
    20062019 iratta.com
  @Mail.ru