æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
ææ
: 00mN1ck / 15 2009 / :
æææ æ æ. æ æ . ææ, æ ææ, , æ æ.
æ æ , æ . æ æ æ æ, ææ æ æ .
ææ ææ :
- æ æ ææ æ . ææ æ æ æ , ææ æ æ æ æ . ææ ææ. ææ, æ?
- Ææ æ æ æ, æ æ , æ ææ æ .
ææ ææ æ æ æ ææ.
æ ææ ææ æ æ, ææ - æ æ ææ æ :
- æ æ ææ æ æ. æ æ æ, æ ææ ææ ææ .
ææ ææ æ æ æ , æ ææ æ æ æ:
- æ æ ææ æ. æ ææ æ æææ ææ æ ææ ææ ææ. æ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ ææ æææ æ æ. æ æ æ ææ, æ, æ , . æ æ. æ æ, æ æ ææ ææ æ æ , æ, .
æææ æ , æ æ æ ææ. ææ æ æ æ . æ æ ææ. æ ææ æ æ. æ æ æ æ , æ ææ æ , æ æ æ.
, æ .
æ æ ææ ææ .
æ æ ææ ææ :
- æ ææ, æ, æ : æ æ æ æ? ææ. æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ æææ æ æ ææ æ : æ æ æ æ?
æ :
- æ æ æ æ ææ æ æ æ. æ æ , æ æ æ æ. æ æ æ ææ, ææ. æ æ, æ æ æ ææ ææ æ.
æ ææ æ ææ æ æ.
- , , , æ æ æ æ. æ ææ æ ?
:
- æ æ .
- æ æ æææ.
æ æ æ æ æ æ ææ æ:
- ææ , æ æ æ æ ææ, ææ æ ææ . æ , æ æ. æ æ æ æ æ , ææ æ , æ æ æ æ. æ, æ ææ æ æ, ææ , ææ , , ææ æ.
æ ææ , æ ææ æ æ ææ.
Æ æ ææ ææ ææ:
- æ æ, , æ æ æ?
- æ æ æ ææ , æ. ææ æ. æ ææ æ æ . æ æææ, æ æ , , ææ æ æ æ æ ææ ææ .
- æ, æ, æ æ. Æ æ æ, ææ æ æ ææ æ. æ æ æ, ææ ææ æ, ææ æ, æ ææ æ ææ æ, æ æ æ æææ æ.
- ææ ææ æ . Æ , - ææ æ ææ ææ æ, æ æ. - æ æ, æ- æ, æ ææ- æ ææ æ æ. æ , æ æ æ æ , æ ææ æ.
æ æ, æ æ æ, æ ææ ææ æ æ, .
ææ, æ ææ æ æ, ææ.
ææ æ ææ .
æ, æ, æ . ææ . æ æ ææ æ ææ ææ.
- , ææ æ, ææ ææ ææ, æ . æ æ æ. æ ææ æ æææ ææ æ , æ æ æ æ æ , ææ æ æ æ . æ ææ æ , ææ æ æ, æ ææ æ ææ, - æ.
æ æ , æ , ææ. æ æ ææ . æææ . æ ææ , æ ææ æ æ æ .
æ æ , ææ ææ- æææ, æ ææ -, æ ææ ææ , æ- ææ- , æ : æ ææ ææ æ, ææ æ, æ ææ æ æ ææ æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ.
æ æ æ , ææ æ ææ æ æ.
, æ æ :
- æ , æ ææ æææ æ , ææ æ. æ, æ , æ æ æ ææ æ ææ æ ææ æ, æ æ .
ææææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æ , æ æ . æ æ æ æ.
ææ , æ æ ææ ææ, æ æ , æ.
ææ æ æ :
- , æ æ æ ææ æææ æ, æ æ.
- ? æ æ? æ æææ ,- ææ æ æ? æ æ æ?
- æ, , æ, æ æ æ. ææ æ æ ææ æ æ.
, ææ. æ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ. :
- , , æ ææ, æ æ æ, ææ æ æ æ.
ææ ææ. æ æ æææ ææ - æ ææ:
- æ, ææ? æ ææ, , æ ææ æ. ææ æ, . æ æ: æ æ, æ æ . æ æ , ææ æ. æ, æ æ. ææææ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ , - ææ æ æ.
æ. æ ææ, ææ æææ æ. æ ææ æ, æ.
æ ææ æ ææ. ææ æ ææ æææ æ æ ææ æ.
æ æ ææ , æ æ æ æ . æ, , - æ æ, æ - æ ææ.
Æ æ, ææ ææ:
- æ, æ æ, æ æ æ?
:
- Æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ ææ.
Ææ ææ æ æ:
- æ æ æ æ, æ æ ææ, æ, ææ æ ?
- ææ æ æ æ ææ æ æ , æ ææ .
æ æ æ , æ - ææ ææ ææ .
ææ æ æ ææ ææ :
- æ æ æ æ, ææ æ æ æææ ææ æ.
ææ æ. ææ ææ æ æ æ, æ, ææ ææ .
- æ, æ- æ - æ ææ æ, ææ æ, æ, ææ æ ææ ææ ææ æ ææ æ.
æ ææ ææ , ææ æ æ æ. æ æ æ æ .
æ æ, ææ, æ ææ æ ææ æ ææ . ææ , ææ æææ ææ ææ ææ æææ- æ æ ææ ææ æ, æ , æ , æ.
æææ æ æ ææ ææ . æ æ æ æ, æ ææ æ æ.
æ æ, æ ææ , æ ææ æ ææ æ, æ ææ ææ- , æ - ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ, æ , - .
æ æ , æææ. æææ æ æ æ ææ.
Æææ , æ æ æ. ææ æ ææ. æ æ æææ, æ æ, æ ææ æææ.
ææ æææ ææ æ æ, ææ æ ææ æ. ææ æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ, æ. æ æ æ ææ :
- æ, ææ æ æ æ æ.
Æ æ æ æææ æ ææ æ. æ ææ æ æ ææ æ , ææ æ æ æ æ .
æææ æ æ ææ æ , æ æ ææ ææ. æ ææ :
- æ, ææ æ æ æ.
æææ æ , æ æ, æ æææ, æ æ ææ, ææ æ æ æ :
- æ, ææ æ ææ .
æ æ ææ, , - æ. æ,æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ.
- Æ , æ , - æ. Ææ æ , ææ!
- æ, æ æ, ææ ææ, æ æ æ, æ æ ææ æ, æ ææ æ?
- Æ æ ææ æ, æ æ æ , æ æ ææ æ , æ , æ æ æ ææ ææ æ æ ææ. æ- æææ, æ , ææ æ æ ææ æ æ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ æ æ. ææ æ , ææ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ, æ, ææ.
- ææ , ææ, ææ æ , æ ææ æ ææ.
ææ ææ æ:
- Æ æ ææ, æ æ æ .
:
- ææ ææ æ æ, æ , ææ ææ æ ææ ææ ææ æ æ. ææ æ.
æ æ , . .
æ , ææ , æ , , ææ æ . æ , æ æ.
æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ ææ, ææ æ æ.
æ ææ, æ ææ . æ æ æ, æ. æ ææ ææ . ææææ æ æ .
æ æ æ:
- æ, æ æ æ.
æ æ. æ ææ æ ææ.
æ ææ ææ , æ æ :
- æ æææ æ (1).
æ æ, ææ æ æ . æ :
- æ, æææ æ, æ .
æ æ æ æ æ, æ æ, ææ æ æ-æ æ. æ ææ, ææ æ ææ (ææ) æææ.
æ æ ææ æ. æ æ :
- æ.
ææ , æ æ :
- æ.
ææ æ ææ ææ. æ æææ.
æ ææ .
æ æ ææ ææ æ, æ , æ.
æ æ ææ æ , ææ ææ ææ æ , æ æ æ æ ææ, , æ, , ææ, , ææ.
æææ, ææ , æææ æææ .
æ æ æ ææ, ææ :
- , , ææ æ.
æ ææ ææ æ. æ ææ . ææ æ æ .
æ æ æ, ææ , æ, , , ææ , æ æææ-æ ææ .
ææ æ æ .
æ æææ , ææ . ææ æææ æ . æ, .
æ ææ æ æ , æææ-æ æ ææ , æ , æ- , , , ææ.
ææ æ æ ææ æ æ æ æ ææ æ.
æ æ, æ-æ æ ææ æ æ æ. æ ææ ææ, ææ, æ ææ, æ æ æææ æ, ææ, ææ, ææ ææ. æ æææ æ .
æ æ æ ææ ææ æ:
-, , æ ææ. æ, , ææ æ. æ ææ ææ æ .
æ æææ æ ææ, æ æ æ æ , , æ æ, , æ ææ, , æ æ ææ . æ, ææ æ ææ, æ . ææ æææ æ æ æ. æ, æ, æ æ, ææ æ . æ æ æ æ æ ææ.
æ ææ æ æ æ æ æææ ææ æ ææ æ æ .
æ æ æ æ , ææ , ææ- æ, æ æ ææ ææ, æææ: , . æ æ æ . æ, æææ ææ ææ, , . æ ææ æææ æ ææ æ ææ. ææ , æ æææ ææ . ææ, ææ, æ æ, ææ æ æ æ æææ ææ æ æ æææ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ.
æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ , æ. ææ, ææ ææ æ ææ æ-æ æ æ. æ æ .
æ ææ æ æ æ æ .
æ æ ææ ææ æ æ , æ æææ ææ æ . æ æ, ææ, ææ, ææ æææ, æææ, ææ æ, ææææ.
ææ ææ, ææ ææ æ, ææ æ ææ, æ æ ææ . æ, ææ ææ æ, æ , æ æææ æææ, æ, ææ æ æææ ææ ææ ææ, . æ ææ ææ ææ æ æ, æ ææ ææ æ: æ, æ, ææ æ æ, , ææ, æ, , æ æ .
æ ææ, æææ æ æ, æ ææ æ. æ æ ææ . ææ. æ :
- æ æ , æ æ , æ æææ. æ ææ æ æ ææ æ .
æ æ , æ æ ææ æ .
æ ææ ææ, æ ææ ææ æ æ , æ ææ, æ æ, æ æ æ æ.
æ æ æ æ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ ææ ææ ææ æ. æ ææ æ æ , ææ æ æ ææ ææ æ, .
æ æ ææ æ, æ. æ ææ . ææ æ æ ææ .
æ , ææ , , . æ æ, , , æ æ æ.
æ æ æ.
, æ æ, æ ææ, æ, æ , æ . æ æ, , ææ æ , æ æ æ, æ æ æ, ææ æ . æ, æ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ :
- æ æ , æ æ , ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ.
ææ æ . æ æ æ ææ , æ .
ææ æææ æ ææ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ.
æ æ, , , æææ æ æ, æ ææ æ ææ . æ ææ æ æ æ æ æ æææ, æ ææ, æ ææ æ. æ æ . æ æ ææ æ æ , æ ææ ææ æ æ.
æ ææ æææ æ, ææ æ, æ æææ æ, æ æ , ææ. æ ææ, ææ æ æ æ , æ ææ . ææ ææ , . æ ææ ææ æ. Æææ-æ æ æ . æ ææ æ, æ- æ ææ- æææ æ , æ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ.
æ æ, ææ, ææ ææ æ æææ : æææ, ææ, ææ. æ ææ æ, æ, æ æ ææ: , æ, , æ ææ ææ . ææ , ææ æ æ æ : æ ææ æææ, æ æ æ æ æ æ.
æ æ æ .
ææ ææ, ææ æ æ æ æ. æ æ, æ æ- ææ ææ, æ- æ æ ææ, æ æ ææ ææ .
æ æææ æ , ææ æ æ æ.
æ ææ ææ æ æææ , æ æ æ æ ææ æææ- æ ææ æ- æ-ææ ææ æ ææ æ . ææ- æ, ææ æ, æææ æ- æ ææ.
æ æ æ æææ ææ ææ ææ , æ, , æ æ æææ.
æ , ææ æ æ æ æ ææ .
æ æ , æ æ , ææ ææ, æ , , æ æ, , , æ, æææ, , æ.
æ æ æ æ, ææ , æææ-æ æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ æ.
æ , æ , ææ æ ææ æ æ æ, æ æ æ ææ æ æ .
æ , æ æ æææ-æ ææ, ææ æææ æ ææ .
ææ æææ ææ ææ æ ææ æ: æææ , , ææ, æ æ, ææ , æ ææ æ æ æ. ææ ææ, æææ ææ, , æ ææ æ æ æ.
:
- æ æ ææ ææ, , æ æ æ æ. æ æ æ æ , ææ ææ ææ ææ æ æ æ, æ ææ ææ.
. æ æ, æ æ, ææ:
- , æ, æ æææ .
:
- Æ ææ æ : æ ææ, ææ æ æ ææ æ, ææ æ. æ æ æ, ææ æ æææ æ, ææ æ æææ æ.
.
ææ ææ . ææ æ æ. ææææ ææ æ ææ æ æ æ æææ. æ æ æ æææ æ, ææ, ææ æ æ. æ .
ææ æ ææ ææææ æææ ææ ææ.
æ ææ æ , æ æ æ .
æ , ææ æ æ æ , ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ.
æ ææ æ.
ææ æ ææ. æ æ , æ æ , ææ æææ æ .
æææ, ææ æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ:
- æ æææ æ ææ æ ææ æ ææ ææ ææ. æ , ææ ææ ææ. æ æ ææ æ ææ æ æ .
æææ ææ ææ , æ æ æ ææ æ, ææ ææ æ:
- æ æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ æ . , ææ æ æ ææ ææ, ææ . Ææ æ æ æ , ææ æ ææ.
æ æ ææ æ ææ:
- , ææ . æ , æ æ, ææ æææ ææ æææ, ææ ææ æ æ.
æ, ææ ææ æææ æ æ-æ æ ææ æ , ææ ææ .
æ ææ æ, æ æ ææ : æ, æ, æ , ææ æ ææ.
æ : ææ .
:
- æææ æææ .
æ ææ ææ , æ æ ææ æ ææ ææ. , æ , æ æææ, ææ æ æææ . æ æ ææ æææ. æ æææ . æ ææ æææ ææ æææ.
æ ææ . æ æ ææ , æ ææ ææ ææ. æ æææ ææ , ææ æ æ æ æ , æææ, ææ æ. ææ æ æ(2). æ ææ ææ :
- ææ, ææ, ææ æ . æ ææ æ æ, ææ æ.
, æ . æ æ, æ , ææ æ :
- æ , ææ æ ææ. æ æ. ææ ææ æ ææ. Ææ æ , ææ æ æ ææ æ ææ. æ æææ ææ æ æ .
æ æ .
æ- :
æ æææ,
Æ æ
;
ææ
Æ æ
Ææ æ ,
æ ææ æ ,
æ ,
æ æææ
æææ ,
æ æ ææ,
æ, æ
,
æ ææ æ ææ
Æ æ,
ææ æ æ
. (3)
æ , æ æ , ææ æ , æ æ .
æ ææ ææ æ æ æ æ, , ææ æ . (.249-265).


1 Ææ æ ææ: ææ æ æ æ .

2 æææ æ æ . (.109).

3 æ, , æææ, ææ æ . æ , ææ, , æ. æ, , , ææ æ .


: . , 2008.
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 
2022 (1)
2021 (2)
2021 (1)
2021 (1)
2021 (2)
2021 (1)
 

æ

æ

ææ

 
 
 
  20062022 iratta.com
@Mail.ru