> æ > ()

()


8 2010. : 00mN1ck
()

      æ ææ æ. æ æ æ æ ææ, æ , æ ', æ, ææ, æ æ æ æ æ ' æ æ, æ æ æ . æ æ, æ æ æ æ , æ æ . ææ æ æ ææ ææ. ææ ææ æ, ææ, ' ææ æ æ , æ æ ææ æ. ææ , ææ, æ æ æ ææ, æ . Æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æææ æ ææ, ææ æ æ . æ. æ æ æ æ ææ æ. æ æ, æ æ ææ ææ. ææ, æ æ ææ ææ ææ, æææ ' , æ æ æææ, ææ, æ æ æ æææ , æææ æ æ. æææ æ ææ. æ æ ææ, æ æææ æ ' æ, æ : ææ æ ææ æ æææ æ æ æ. ææ æ, æ æ æ æ ææ æ æ: ææ æææ æ æ æ ææ! æ æ æ, æ æ æ, æ æ ææ. ææ, æ , ææ æ, ææ. æ æ, æ æ æ æ ææ, æ ' æ æ. æ ' æ, æ æ æ æ , æ ' . æ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ , æ . 'ææ æ ææ æ æ æ æææ æ ææ æ ' æ . ææ ææ ææ, æ ææ æ ææ ææ. ææ ææ æ æææ æ æ. æ æ ææ.
     æ æ :
      æ æ æ, æ, æ ææ, æ æ æææ. ææ æ, æ, æ ææ, æ æ æææ. ææææ æ, æ æææ æ æ æ æ ææææ. Ææ æ æ æ æ, æ , æ, æ ææ, æ æ æ æ.
     æ æ æ, æ æ 'æ. æ æ, æ æ ææ ' æ. æ æ, æ ' , æ æ æææ.

æ . æ æ ææ æ.
- , 14, æ 7, . 629634.

æ æ. æ . . / æ æ æ . ææ: , 2007 719 .

,

@Mail.ru