æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
Æ Æ ÆÆ Æ
: 00mN1ck / 24 2008 / : æææ
æ 1893 , æ æ . æ 1906 æ æ : ææ æ æ æ ææ '. æ æ, æ æ æ, ææ. æ æ . , æ- ææ æ æ æ æ, æ , ææ ææ ææ æ ææ.

1914 ææ ææ , ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ . ææ æ, æ ææ ( æ), æ, æ ææ æ , æ æ æ æ , ææ æ æ ææ.

ææ æ æ æ , æ , ææ æ, ææ-ææ . æ æ æ . æ æ , æ æ æ ææ æ ææ ææ æææ æ æ.

æææ, æ æ , ææ ææ ææ æææ , æ æ æ æ. æ æææ 1917 . ææ æ æ æ æ.

æ ææ æææ ææ , æ ææ æ , ææ æ, æ , æ ææ. 1917 æ æææ æ æ ææ. ææ æ 1918 . 1917 1920 , ææ - æ , æ æ æ æ . ææ æ æ æ (æ ), , æ (ææ ), ( ), ( ) ææ æææ. 1905 æ æææ , ææ æ . æææ æ æ æ ææ, æ æ ææ. æ æ -æ, ææ , ææ æææ. , æ -æ æ , æ æ æ æ æ , æ æ æ , æ ææ.

1919 ææ æ æææ , æ æ æææ æ , ææ æ æ æ æ.

ææ æ æ ææ æ 1920 1 , Æ æ æ , ææ æ ææ ææ ææ . ææ æ , æ æ.

ææ æ æ æ ææ æ æ æ. æ , æ , æ, ææ . ææ- , æ ææ ææ, ææ ææ ææ-æ . æææ æ ææ æ æ æ. ææ Æ ææ ææ æ ææ ææ æææ, æ æ, ææ æ, ææ ææ æ ææ , , ææ æ æææ, 22 æ . 1920 31 Æ ææ æææ. æ , .

æ Ææææ 1920 4 æ ææ. ææ æææ æ, - æ æ , ææ ææ. ææææ , æ ææ æææ. ææ æ ææ ææ ææ æ, æ æ æ æ æ æ æ , æ æææ æ ææ æ æ ææ ææææ ææ. 1923 æææ æææ ææ ææ ææææ ææ. æ æ ææ æ æææ ææ ææ æ, ææ ææ ææ ææ, ææ.

1924 æ ææ æ æ æ, æ æ. ææ æ æ ææ æ ææ æ . ææ æ 1930 ææ æ ææ , ææ æ æ æææ æ æ, æ æ æ ææ æ æ - ææ. Ææ ææ æææ ææ æ æ , , æ æ æ , æ æ æææ ææ æ æ. æ æææ ææ æ, æ æ ææ ææ ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ , æ ææ , ææ æ ææ , æ-æ ææ , .

- ææ ææ ææ . æææ æ, æ. 1929 æ ææ æ, ææ 1931 ææ ææ , 1500 æ , æ ææ. Ææ- æ ææ ææ, ææ Ææææ ææ, - ææ .

1937 æ ææææ æ .

æ æ æææ ææ æææ, æ ææ. ææ ææ ææææ ææ æ æ æ, æ.

æ æææ ææ . : , , 1928 . æ, æ ææ æ æ ææ (æ ææ , æ æ, æ ææ æ æ æ æ).

- æ, æ æ æææ , ææ æ , ææ æ æ æ. æ, ææ, æææ æ, æ æææ æ-æ æ æ , æ æ æ æ .

æ, , ææ æ , æ. æææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ, æ , æ. æ æ ææ æ, æ, æ ææ. ææ ææ, æ- æææ æææ æ ææ ææ ææ, æ æææ ææ æ ææ æ, , æ æ ææ æ æ æ æ , . ææ, ææ æ æ ææ æ æ æææ , æ æ æ æææ , æ ææ, æ æ, ææ æ ææ æ.

æææ æææ æ . æ, æ, æ ææ æ- æææ, æ æ æ, ææ ææ. æ æææ ææ æ , ææ æ ææ. æ ææ æ-æ ææ ææ-ææ æ æ æ æææ. ææ æ ææ ææ æ, ææ, æ ææ æ . æ , æ æ æ ææ , æ æ , ææ. Ææ æ æ ææ æ, ææææ, ææ æææ .

- æ , æ, æ æ æ , æ, æ æ ææ.

ææ , æ æ ææ æ æ ææ, æ æ ææ ææ , æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ . æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ ææ , æ æ ææ æææ ææ æ æ, æ æ, æ ææ æ æ .

æ æææ æ æ .

1969 .


" ", "", 1991.
,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 
2022 (1)
2021 (2)
2021 (1)
2021 (1)
2021 (2)
2021 (1)
 

æ

æ

ææ

 
 
 
  20062022 iratta.com
@Mail.ru