æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
Winlink  
 
ÆÆ
: 00mN1ck / 12 2008 / : æææ
ææ æ, æ æ æ, ææ æ æ ææ æ. æææ ææ æææ ææ æ ææ æ.

æ ææ ææ æ æ æææ, æ æ æ æ æææ ææ æ ææ, ææ. æ æ, æ - æ .

Æ ææ , æ , æ- æ æ ææ ææ , ææ- ææ ææ: æ æ æ æ ææ , æ. æ, , æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ ææ æ æ.

æ, æ æ æ, æ. æ ææ-æ, æ ææ æ ææ, æ æ æ ææ ææ æ æ æ, ææ, ææ æ ææ æ, ææ ( ææ æ ææ, ).

ææ. æ æ, æ æ ææ, æ ææ ææ , , æ, 'æ æ æ ææ æ æ æææ ææ. æææ æ, æ æ æ . ææ æ , æ ææ æ . æ ææ ææ . , æ æ ææ æ æ æ, ææ, æ æ ææ , æ æ æ æ æ, æ æ , æ. Æ æææ æ æ ææ.

, ææ, ! Ææ ææ, ææ æ , æ , æ æ, ææ æ ææ ææ æ æ. æ ' æ æ ææ, ææ æ æ ææ , æ æ æ æ ææ. ææ æ æ ææ, æ æ æ. æ , æ æ ææ æ. æ , æ ææ ææ , æ æ! æ, æ æææ . æ æ æ ææ æ æ , ææ , ææ æ, æ ææ æ æ. æ æ ææ æ!

æ æ æ æ æ æ ææ æ ææ. æ æ. æ ææ æ , ææ ææ æ ææ æ ææ-æææ , æ æ ææ æææ , ææ. æ æ ææ æ æ æææ, ææ ææ. æ æ æ ææ, æ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ , ææ æ æææ, ææ, æ. æ æ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ ææ, ææ æ æ. æ æ ææ, æ æ æææ ææ ææ æ . æ æ, æ ææ ææ æ æ. ææ ææ æææ æ ææ, ææ æ ææ æ, æ. æ , æ æ, ææ æ ææ .

. æ æ ææ, æ æ. æ ææ ææ ææ æ, ææ æ ææ æ, ææ æ. æ ææ æ æ , ææ æ ææ ææ , ææ æææ, æææ æ, æ. ææ, æ æ æ , ææ æ æ æ æ. æ ææ ææ, ææ æ ææ æ, ææ ææ, ææ æ, ææ. æ æææ. æ æ ææææ. Ææ æ æ æ, ææ ææ æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ æ. æææ æ ææ æ, . æ æ, æ .

X. æ æ ææ ææ æ, ææ , æ ææ. æ ææ æ æ , æ æ æææ æ ææ æ ææ. æ ææ æ æææ, ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ, æ. æ æ æ, ææ æ, æ æ ( æ æ 1,5 ). ææ æ , æ æ æ ææ, æ, æ æ. ææ æ æææ ææ æææ. æ æ æ ææ æææ ææ æææææ. , ææ æ ææ. æ, æ ææ ææ . ææ æ, æ æ æ æ æ, , , æææ æ ææ æ æ, æ, æ. æ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ, æ ææ. æ æææ æ. æææ æ æ æ, æ ææ, æ æ , ææ, æææ ææ, ææ æ æ, ææ æ ææ. æ, æ ææ æ, æ ææ , æ , æ æ æ, æ æ, æ æ æææ, ææ. æ æ æ-ææ æ ææ ææ æ æ, æ æææ, ææ æ æ, æ .

æ , æ æ ææ æ . æ æ, , æ , æ , æ æ ææ ææ, æææ ææ , æ æ ææ ææ æ. ææ æ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ , ææ.

Xææ. - æææ ææ æ 3035 , æææ 1012 , XIX æ æ æ 23 . - 3040 æ, æ, æ æ æ, . ææ æææ , ææ ææ æææ æ æ . æ ææ ææ ææ , ææ ææ ææ, æ, ææ, æ æ, æ ææ. æ æ ææææ ææ ææ , ææ æ æ , . ææ , æ ææ æ æ æ.

ææ æ. æ ææ, æ, æ æ, æ æ. ææ -æ æ, ææ, æææ ææ , æ. ææ æ æ , æ. Æ æææ, æææ æ æ ææ , .

, ææ! , æ æ æææ æ ææ æ. ææ , ææ , æ ææ ææ ææ ! æ ! Æ æ æ æ æ. æ æ , ææ æ æ æ, æ æ æ ææ. æ æææ æ æ, , æ æ æ-æ ææ. æ ææ ææ, æ ææ. æ, æ æ- , æ, æ ææ ææ , . ææ. ææ æ æ ææ ææ . æ æ æ ææ. æ æ æ æ, æ æææ ææ ææ. æ æ ææ. ææ æ æ, æ ææ ææ, æ æ ææ ææ, æ æ.

æ ææ æ ææ æææ ', , æ æ æ. æ, ææ , , æ æ ææ. , ææ ! ææ æ ææ ææ ææ æ æ ææ . Ææ æ ææ, æ ææ ææ, æ æ æ æ æ, ææ æ æææ ææææ æ, ææ.

æ , æ æ æ æ æ. ææ ææ æ, ææ ææ æ æ , ææ æ æ. , ææ !

( æ ææ)


æ æ, æ æ æ ææ .

Æ ææ æ, æ , æ ææ æ ææ. æ ææ ææ æææ æ. Æ ææ æ æ ææ æ æ: æ ææ æææ ææ æ, æ æææ æ ææ æææ æ æ æææ. æ æææ ææ ææ ææ, æ æ æææ.

ææ æ æ æ æ ææ æ æ: ææ æ, æ ææ, æ ææ æ , æ æ æ æ ææ ææ æ, ææ.

Ææ æ æ æ, æ æ ææ æ. ææ æ, ææ, . æ æ ææ æ, ææ æ.

æ æ æ æ ææ, æ æ, ææ æ æ æ .

æ æ æ ææ, æ, æ æ ææ , ææ æ , ææ- ææ æ ææ æ æ. æ æ , æ , æ- æ .

æ æ æ ææ æ æææ, æ æ æ ææ ææ, æ æ æææ æ, ææ. ææ æ, ææ, æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ, ææ. æ æ æ, æ æææ æ æ ææ ææ æ, ææ. æ æ ææ æ æ æ. æ ææ æ æ, ææ æ ææ ææ , æ æ ææ, æ æ ææ æ, ææ. æ æ, , ææææ æ æ æ.

ææ æææ, æ , , æ , æ æ ææ, æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ. ææ æ æ, ææ æ æ, ææ. æ ææ, æ , ææ. ææ æ æ æ æ, ææ æ æ æ.

æ ææ, æ ææ æ, ææ æ, ææ æ. Æææ ææ , æææ æ ææ, ææ ææ, ææ ææ ææ æ.

æ. æ æ, æ æ æ 'ææ . æ , æ æ, æ , æ æææ. æ æ, ææ æææ , æ , æ æ æ. ææ æ, æ, æ, ææ æ æ æ ææ æ , , ææ æ. æ æ æ ææ , æ æ æ, ææ æ æ æ-ææ . æ æ æææ æ, ææ æ ææ æ æ .

ææ æ ææ, æ æ æ æ, æ ææ æ æ, ææ, æ ææ ææ, æ.

ææ ææ ææ . æææ, ææ æ æ ææ. æ æ æææ. æ æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ. -æ æ æææ, . æ , æææ æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ. æ ææ æ, æ.

æ æ ææææ , æ ææ , æ æ. ææææ ææ, æ æ æ ææ , æ ææ æ, æ æ, . Æ æ ææ. æ ææ ææ æ, æ æ ææ æ. æ æ. æ æ ææ æ æ.

æ æ æ æ, ææ æ ææ æ, æ. æ ææ , æ ææ ææ ææ ææ, æ æ æ æææ. æ æ æ æ æ.

ææ æ , ' -ææ, ææ æææ.

ææ æ æ : æ, æ æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ.

æ. æ - , æ, ææ ææ. ææ ææ , æ æ ææ æ æ. ææ æ æææ æ ææ æ æææ.

æ æ æ ææ æ . Æææ æ- æ, æ æ ææ , , æ ææ , ææ, æ.

æ æ , ææ- , æ æ æ . Ææ æ, ææ , æ æ æ, æ, , æ æ ææ, ææ. æ æææ æ , æ ææ æ æ æ æ æ.

æ- , ææ ææ , æ, ææ æ æ, ææ. æ æ- æ ææ , æ , æ, æ æ, ææ æ, ææ- æ, ææ , æ. æ- æææ æ æ, ææ , æ æ- . - ææ , ææ ææ, , æ- æ ææ æ (æ), æ ææ ææ æ, æ æ, ææ æ ææ ææ . æ- , æææ , , ææ æ æ, æ æ, ææ , æ. æ æ ææ, ææ æ æ , æ æ , æ ææ , æ æ æ ææ æ æ . ææ æ , æ æ , æ ææ ææ ææ. ææ æ, ææ æ æ æ æ, æ ææ .

æ æ- ææ æ, æ æ æ, ææ æ ææ æ , æ. - , - æ, æ æ æ , æ. æ ææ: ææææ, ææ ææ ææææ ææ, ææ æ æææ ææ, ææ æ ææ ææ ææ , æ-- ææ æ , ææ- æææ æ , æ æ- æ æ , ææ æ æ ææ.

æ - , æ- æ ææ æ æ, ææ ææ, æ æ , ææ: - æ æ æ, , æ ææ - , æ ææ æ, æ æ ææ , ææ æ ææ ææ æ æ. Ææ - æ æ ææ .

ææ æ æ æ , ææ æ æ ææ æ ææ æææ ææ , ææ æ æ æ ææ æ ææ.

æ æ æææ . ææ ææ, æ, ææ, æ. æ ææ. ææ æ 1 15 . ææ æ. æ æ , ææ æ.

æ, æ æ æ ææ æ æ, ææ ææ . Æ æ ææ æ, æ æææ æææ, æ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ , æææ æ æ , ææ.

æ æææ æ, æ æ ææ, æ æ ææ æ æ, , ææ æ æ, æ æ ææ æ æ, æ , æ , ææ æ, æ - æ æ , ææ. ææ æ æ, æ æ æ, æ. æ ææ æ , æ æ. ææ, æ æ æ ææ, æææ æ, æ. ææ æ æ, æ ææ, æ æ , , , æ-æ æ æææ , ææ.

" ", "", 1991.
,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 
2022 (1)
2021 (2)
2021 (1)
2021 (1)
2021 (2)
2021 (1)
 

æ

æ

ææ

 
 
 
  20062022 iratta.com
@Mail.ru