> æææ > . 2/3

. 2/3


6 2008. : 00mN1ck
æ ææ . æ æ , æ æ æ æ: ææ ææ æ æ æ ææ. Æ æ. æ æ æ æ æ æ æ ææ. æ æ () æææ, æ æ æææ, æ ææ æ (æ) ææ ææ æ, ææ. æ æ æ 20 æ. ææ ææ æ, æ ææ ææ ææ. æ æ ææ, æ. ææ æææ ææ (), æ æ æ ææ, æ æ æ ææ, ' ææ, æ ææ , , ææ, æ, æ æ. ææ- ææ , æææ - ææ 'æ (), , ææ. æ ææ, ææ æ- . æææ -ææ æ, æ æææ ææ æ æ. æ æ æ, æ æææ æ ææ, ææ: æ ææ , æ æ æ , ææ , æ , æ æ æ ææ æ, ææ .

æ ææ æ æ æ, ææ , æ ææ æ ææ ææ, , æ.æ, æææ æ ææ: æ ææ ææ ææ æ æææ, ææ æ ææ æ æ. ææ æ -æ æ æ æ, æææ, ææ, ææ ææ ææ ææ, æ æ, . æ æ æ æ-æ , æ æ, ææ æ æ æ æ, æ æ ææ æ.

æ , æ æ æ ææ æ, æ ææ, æææ æ æ, ææ æ æ ææ æææ, æ æ, ææ, , æ æ , æ, æ ææ æ, æ, ææ æ, .

æ , æ, ææ æææ æ æ æ, æ æ æ æ, ææ ææ 'æ, ææ, , æ æ ', ææ. æ , ææ ææ, æ æ, æ æ æ æ, æ æææ æ ææ , æ æ æ, æ.

æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ , ææ ææ æ, ææ æ æ -. Ææ æ æ, æ, æ , æ æ æ æææ ææ ææ æ. æ æ ææ. æ æ , æ , , æ æ, æ æ. Ææ ææ æ æ æ, æ æ ææ ææ æ ææ. æ , æææ æ æ ææ æ. ææ ææ , -æ æ æ, ææ æ æ ææ, , ææ. æ æ æ ææ, æ æ, ææ.

æ æ ææ, æ ææ ææ, æ ææ æ æ æ æ ææ æ æ.

æ ææ, æ æææ æ æ, æ æ, æ ææ æ æ, ææ ææ ææ . ææ , ææ ææ ææ, æ ææ ææ . æ æ æ æ æ æ æ æ, æ ææ , ææ, ææ ææ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ æ æ.

æ æ æ ææ 1225 æ, æ . æ ææ æ , æ æ, æ -æææ æ. æ ææ ææ ææ, ææ ææ æ æææ æ . æææ æææ æ æææ ææ æ, ææ, ææ , ææ ææ æ æ, ææ, ææ ææ æ. æ æ, æ æ æ æ æ æ ææ æ , æ ,, æ æ æ. æ, ææ æ, æ ææ , ææ æ ææ ææ, æ ææ , ææ.

æ æ, æ, , æ, ææ æ æ ææ. æ, æ æ æ , ææ ææ, æ æ æææ æ æ, ææ æ æ ææ. æ æ æ æ ææ, ææ æææ, ææ.

æ æ, æ ææ æ æ. æ æ, æ æ æ æ, æ , ææ æ, æ.

æ æææ ææ æ ææ æ-æ, æ ææ , ææ. -æ æ æ ææ ææ æ æææ - ææ ææ: ææ æ æ-æ ææ. ææ æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ ææ. æ æ ææ. æææ æ æ æ.

æ æ, ææ, ææ æ . ææ æ æ , æ ææ æ æ. Æææ æ, æ , æ, ææ ææ ææ (æ), æ ææ æ ææ, ææ ææ.

æ æ æææ ææ æ æææ. æ ææ æ ææ ææ æ, ææ ææ æ, æ.

æ æ ææ ææ 'æ æ æ. ææ ææ æ æ ææ. 'æ ææ æ æ, , æ ææ æ .

æ ææ, æ ææ ææ æ -æ æææ æ. ææ æ ææ, æ. æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ ææ : æææ, , æ, æ æææ, æ.

ææ æ æ , æ æ æ, ææ æ æ æ. æ ææ ææ, ææ æ æ. ææ æ, , æ æ æ æ: ææ æ ææ ææ, æ æ, ææ æ, æ ææ æ, ææ, æ æ ææ. æ ææ ææ, ææ æ ææ, ææ ææ æ æ æ. ææ ææ æ, æ æ ææ æ ææ , æ.

æ æ æ, ææ æ ææ ææ: æ, æ, ææ æ æ?

æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ.

æ ææ æ æ æ. ææ æ æ ææ, æ, ææ, æ ææ ææ æ. ææ . æ æ , æ ææ, æ æ æ , æ æ ææ . æ ææ æ , æ æ æ .

ææ æ, æ æ æ. æ- æ ææ ææ, æ ææ ææ ææ . æ ææ æ, æ, ææ , ææ æ, -æ. ææ æææ , ææ æ ææ: ææ æ æ ææ æ ææ ææ.

ææ æ æ ææ ææ , æ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ , ææ 'æ æ, , ææ, ææ æ æ, -æ ææ æ æ. æ æ, æ ææ ææ æææ æææ. æ æ ææ ææ . ææ æ 50, 60, 100 æ ææ 140 æ æ, æ, æ. ææ æ æ æææ, æ ææ æ æ æ ææ , æ ææ ææ, ææ . æ , ææ, æ ææ , æ, æ. æ æ æ ææ ææ, æææ, ææ ææ.

æ ææ, æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ , , æ ææ æ æ æ æ. ææ ææ æ, æ æ ææ æ .

æ æ , ææ æ æ æææ æ æ. æ ææ ææ æ.

æ æ. æ ææ , ææ æææ æ, æ ææ . æ ææ æææ, ææ , ææ ææ æææ, ææ ææ , æ ææ. æ æææ ææ, æææ æ ææ æ. æ æ æ, æ ææ æ 10 12 ææ æ æ æ. Ææ æ, æ æææ -, ææ æ ææ æ . æ æ , æ æ ææ, , ææ, æ ææ æ æ, ææ , æ æ. æ, ææ æ æ æ æ, - , ææ æ, ææ. æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ-ææ. Æ () æ ææ æ ææ ææ æ. æ æææ ææ æ .

æ æ æ, ææ , æ, æ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ. æ æ, æ , æ ææ ææ æ , æ ææ . æ ææ æ æ æ ææ æ æ, ææ ææ , æ. æ ææ, æ ææ ææ , æ æ æ, æ æææ æ, ææ. æ æ æ, æ , æ æ æææ æ, æ. ææ, æ ææ æ æ, æ ææ æ ææ, ææ, ææ æ .

Æ ææ, æ æ æ ææ æ: , , ææ ææ æ. æ ææ. ææ ææ ææ æ ææ. , æ ææ æææ. ææææ æ, æ- æ ææ, ææ æ æ æææ , ææ æ æ . ææ æ æ æ æ ææ æ, æ ææ æ æ.

æ æææ æ æ ææ æ ææ ææ, æ ææ, æ, æ ææ æ ææ, æ ææ æ, æ ææ æ æ, ææ. ææ-æ ææ, æ ææ ææ.

æææ æ, æ æ, æ æ æææ, ææ æ æ , æ. æ æ ææ æ ææ. æ æ , æ -, æ , æ æ æ æ ææ , æ, æ æ æ, ææ. Ææ æ ææ æ ææ æ , ææ æ æ æææ æ æ .

æ æ æææ ææ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æ, ææ , æ, ææ æ æ æ æ, ææ ææ. æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ, æ æ , æ ææ. æ æ, æ æ, æ æ, æ æ ææ. æ æææ, æ æ , æ. ææ æ , æ æ , æ ææ ææ æ, æ æ , æ. ææ ææ, æ ææ æ, ææ . æ ææ æ ææ æ ææ ææ , æ ææ ææ ææ æ .

æ ææ, æ æ, æ . æ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ, ææ, æ, æ æ æ ææ ææ ææ æ, æææ æ, - æ ææ, ææ.

ææ ææ æ æææ æ , ææ 'æ, ææ æ ææ , æ. æ ææ , æ æææ ææ ææ ææ ææ, ææ ææ æ. æ æ ææ ææ, æ æ ææ æ . æ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ. ææ æ æ ææ æææ æ. ææ ææ , ææ æ.

æ ææ æ æ , æ æ æ æ æ æ, æææ æææ. Æææ æ æ, æææ, , ææ ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ, ææ, ææ ææ, æ . ææ æ ææ - æ , ææ æ æ æ ææ - ææ. ææ, æ ææ ææ æ. æ ææ æ-. æ ææ, æ ææ æææ ææ ææææ æ, æ, æ, æ, æ æ, æ æ æææ ææ .

æ, æ æææ, æ æææ ææ æ æææ ææ æ. æ ææ æ æ, æ æ æ, æ, æ æ æ æ ææ, ææ.

æ ææ æ: ææ ææ, æ ææ ææ ææ, ææ, æ ææ ææ ææ æ, æ.

æ ææ, æ æ æ ææ æ ææ , ææ æ æ æ ææ æ æ. æ ææ, æ ææ æ ææ æ. æ æææ æ . æ æ ææ, æ æ æ æ.

ææ ææ æ 'æ æ. æ æ ææ æ æææ ææ, æ ææ 12 , æææ ææ 50 . Ææ ææ 1 æ æ æ ææ. Æ æ ææ æ, æ , æ, æ 10 æ ææ ææ æ æ: æ, ææææ, æ ææ æ , æ æ, ææ ææ, æ, æ ææ ææ ææ, æ. æ ææ æ æ , æ æ æ ææ æ æ.

æ æ, ææ æ, ææ , æ , æ æ , ææ. ææ æ , , , æ æ, ææ ææ . æ ææ ææ: , ææ æ æ æ, ææ, æ, æ , ææ, æ æ æ æ, ææ æ ææ, æ. , ææ , ææ æ ææ æ. æ ææ æ æ, æ æææ æ æ, ææ, ææ æ æ æ æ æ. æ æ ææææ, ææ æææ, æ æ.

ææ ææ æ æ æ ææ 'ææ ææ æ , æ æ , æ, ææ æ æ ææ, æ ææ ææ æ ææ. æ æ , æ æææ æ. ææ æ , ææ æ , ææ æ æ æ æ æ, æ ææ æ. æ ææ æ ææ ææ æ - ææ ææ.

æ æ 'æ ææ æ æ, æ æ æ ææ, ææ æ, ææ æ ææ ææ æ æ.

æ æ æ , æ æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ-æ 2 æ , ææ æ æ . æ æ ææ, æ æ æ æ, ææ æ æ æ 12 . ææ æ æ, æ æ- ææ æææ, ææ ææ æ. æ ææ ææ .æ, ææ æ ææ . ææ, æ æ æ, ææ æ æ, æ. ææ ææ æ æ æ , æ æ ææ æ ææ æ, æ-æ æ, ææ æ ææ, ææ. ææ , æ ææ ææ æ: ææ! ææ æ æ: æ, ææ æææ! ææ ææ æ æææ ææ. æ (æ) æ'ææ, æ æ ææ æ æææ ææ ææ æ æ æ æ æææ. æ ææ, æ ææ ææ. æ ææ ææ ææ ææ ææ, ææ æ ææ æ, ææ, æ æ æ, æ ææ. ææ, æ æ æ. æ æ, ææ ææ æ æ . æ æ æ, ææ æ, ææ æ æ ææ, æ.

æ æ æ, æ ææ ææ æææ ææ ææ æææ ææ æ. æ ææ æ æ. ææ æ, æ æ, æ æææææ, æ ææ, ææ æ æ ææ, ææ. æ æ æ (ææ æ ææ æ) æ. ææ æ, æ æææ æ ææ ææ æ æ æ, æ , æ. ææ ææ æ 12 , ææ æ æ. ææ ææ æ, ææ æ æ , æ æ æ , ææ æ æ æ 23 . æ ææ æ æ æ. æ ææ ææ, æ æææ æ æ. æ ææ æ ææ æ , æææ, ææ, ææ ææ ææ ææ. æ æ ææ æ ææ æ, æ æ , æ æ, ææ æ, ææ æ ææ ææ æ. ææ æ, æ æ ææ æ æ æ, ææ æ . , æ æ æ, æ, æ ææ, æ æ æ æ, æ æææ ææ.

ææ ææ æ, æ ææ æ ææ ææ , æ ææ æ, æ ææ æ, æ, æ ææ , æ, ææ æ æ æ ææ æ, æ. ææ ææ æ æ æ ææ æææ, æ ææ æ ææ, æ , æ æ æææ ææ ææ. ææ æ æ æ æ, æ æ æ ææ, æ æ ææ æ , æ æ æææ . æ æ æ æ, æ ææ ææ æ, ææ , æ, ææ ææ æ æ æ æ ææ æ æ ææ.

ææ ææ æ, æææ ææ , ææ æ , æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ ææ, ææ, æ æ æ, ææ æææ æ. æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ , æ æ ææ æ, , ææ. æ æ æ ææ. æ æ, 'ææ ææ ææ, æ, ææ æ æ, æ æ , æ æ æ, æ, æ æ ææ æ . , æ æ æ-æ æ æ ææ , ææ , æ æ , æ æ æ, æ æ æ , ææ. æ ææ æ.

ææ æ æ ææ ææ, æ ææ ææ æ æ ææ ææ, æ æ, æ, ææ æ æ æ, æ. æ ææ, æ ææ ææ ææ, æ , æ æ æææ æ , ææ ææ 1 , ææ 50 .

ææ æ , æ æ æ ææ (æ) , æ æ æ æ æ, ææ æ. , æ ææ, æ ææ æ ææ - æ. æ æ.

ææ ææ, æ ææææ æ, æ æ æææ æ, ææ æ , ææ ææ, .

æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ. æ æ æ , æ ææ ææ æ æ . æ ææ , æ ææ ææ , ææ æ-æ .

ææ æ æ, æ æ ææ ææ . æ æ æææ ææ æ æ ææ, , æ ææ æ æ ææ, æ, æ ææ ææ, ææ æ æ æ ææ æ æ 'ææ, ææ.

ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ ææ. æ æ ææ æ ææ. ææ æ, æ æææ ææ ææ æ æ. ææ æææ æ, æ, æ ææ, ææ æ æ æ ææ. æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ æ ææææ æ ææ, ææ æ æ ææ. æææ ææ æ æ, , æ æ , æ æ æ æææ æ, æ, ææ. æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ, æææ , æ ææ. æ ææææ ææ, æ æ æ , ææ , æ æ ææ æ æ æ æ, ææ æ, æ.

ææ , æ, ææ, ææ. æ ææ æ æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ ææ æ. ææ ææ , æ ææ æ , æ , æ, ææ . æ ææ, ææ ææ ææ ææ æ , æ , æ , æ ææ , ææ ææ æ ææ, æ, æ. æææ æ :

, ææ, , æ! , æ ææ æ æ æ æ-ææ æ. , æ ææ æ æ æ æææ æ. ææ æ ææ æ, æ , - æ ææ æ ææ æ . æ , æ æææ æ æ æ æ , æ ææ! 'ææ ææææ ææ. , æ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ , ææ æ æ. æ æææ, æ , æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ ææ. , æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ. æ æ æææ ææ æ, , ææ æ æ ææ. , æ ææ ææ, ææ æææ æ, ææ æ , æ æ , æ æ. æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ, æ ææ ææ, æ ææ, æ æ æ æ æ, æ ææ ææ ææ æ æ. æ ææ æ æ , , ææ ææ æ æ ææ ææ ææ æææ ææ.

, , ææ ææ æ æ æ æ ææ æ , æ ææ. æ , æ æ ææ. æ, æ æ ææ, æ æ æ, æ æ æ æ. æ , æ ææ, ææ, æ , æ æ ææ ææ æ. Æ ææ æ, æ , æ æææ ææ, æ æææ æ, æ æææ. ææ æææ æ æ. æ æ æ, æ æ. 'æ , æ æ æææ ææ, 'æ æ. ææææ, æ ææ, æ æ ææ ææ. Æ æ æ, ææ æ ææ. æ æ æ æ, æ æææ.

( æ ææ).ææ æ æææ æ, æ æ æ ææ ææ æ ææ. ææ, æ æ æ (æ , ææ æ æ ææ). æ ææ æ ææ æ.

æ 'æ ææ æ ææ ææ æ, ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ. ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ æ, æ æ æ æ, æ , æ æ ææ æ ææ, æ æ æ ææ æææ æ æ æ, ææ.

( ææ ææ æ æ ææ æ ææ, ææ , ææ).

æ æ ææ ææ, æ æ æ ææ ææ.

æ æ æ, æ æ, æ æ ææ , æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ, ææ ææ ææ æ , æ æ æ, ææ æ ææ ' , æ.

ææ , ææ ææ-æ ææ ææ æ æ.

ææ æ, æ æ ææ æ . æ, æ ææ æ æ .

æ æ, ææ , æ , æ æ æ æ ææ æ æ, ææ æ æ, æ. æ æææ æ ææ ææ ææ æ.

ææ, ææ 1016 æ, æ 1215 æ, æ æ , æ , 23 æ æ, æ æ. æ æ æææ, ææ æ ææ ææ æ. æ, ææ æ æææ æ, æ æ. Æææ æææ æ æ ææ æ ææ ææ -æ.

ææ ææ, æ æ æææææ. æ æ ææ æ æ ææ (æ ), æ æ ææ æ æ, 34 æ æ, æ æ æ. æ æææ, æææ æ-æ ææ æææ, æ.

ææ ææ æ æ æ ææ , æææ æ ææ æ æææ. ææ ææ, ææ ææ æ, æ æ ææ ææ.

ææ æ æ æ ææ æææ æ- æ, ææ æ æ. æ ææ, ææ æ ææ æ, æ ææ ææ, æ æ 'ææ , æ æ æ ææ, ææ. æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ æ. , æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ, æ. Ææ, æ æ ææ 'ææ, æ ææ æ æææ æ æ. æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ, ææ, æ ææ. æ , æ æ .

æææ ææ æ, æ æ æ æ ææ ææ æ, æ ææ æ æ ææ, æ æ ææ ææ æ æ æ ææ, . æ ææ , ææ, æ æææ ææ æ-æ, ææ æ ææ æ æ, æ æ æ, æ. æ æ æ ææ æ ææ. ææ, æ ææ ææ æ , æææ æ- ææ ææ. æ ææ ææ æ ææ, æ ææ æ ææ, æ æ . ææ æææ æ. ææ æ.

ææ æ ææ æ ææ - æ: æ æ, æ ææ ææ . æ ææ ææ. æ æ æ ææ, ææ ææ æ ææ æææ. æ 'æ, ææ æ '. æ , ææ æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ ææ .

" ", "", 1991.
,

@Mail.ru