> > ÆÆ

ÆÆ


20 2011. : 00mN1ck
æ æ, æ æ æææ! æ æ æææ , ææ æ æ, ææ-ææ, æææ, æ æ æ æ ææ æ ææ ææ! æ æ ææ ææ ææ ææ æææ! æ æ æ æ ææ , æ æ æææ! æ ææ æ ææ, œ æ æ , æ æ æææ. æ æ æ, æ, æ æ æææ, æ, , ææ æ ææ æ æ. æ æ ææ , æ æ æ æ æ æ , æ æ - æ æ, ææ æææ æ, æ ææ , - ææ æ æ æ æ!

æ ææ æ: æ æ , æ æææ æ, æ ææ æ! æ æææ æ æ æ æ , æ æ , æ æ, æ , æ æ , æ ææ æ ææ , æ ææ ææ æ !

æ æ æ, ææ æ !

ææ æ æ æ æ æææ Æ .

@Mail.ru