> æææ >


19 2008. : 00mN1ck
ææ æ , æ ææ æ. Ææ æ æææ ææ, æ æ æ -æ ææ ææ æ ææ, ææ.
ææ æ æ æ, æ-æ, æ-æ ææ ææ-ææ. æ æ ææ, , æ ææ ææ . ææ æ æ, 1015 æ. æ æ ææ æ. æ-æ æ æ ææ ææ ææ æ æ ææ (æææ), ææ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ. æ, ææ ææ æ æ, ææ æ , ææ æ . ææ æ, æ ææ ææ æ æææ æ, æ æ, ææ, ææ æ ææ, ææ æ ææ æ ææ.
æ æ ( ) æ æ ææ ææ æ. æ . æ æ, æ , æ æ, æ, æ, æ æ . æ æ æ æ, æ. æ æ æ æ æ æ, ææ æ, æ, æ ææ æ æ, æ æ ææ æ, æ æ.
æ æ æ, æ æææ, æ ææ, ææ æ æ æ : ææ , æ , æ, æ æ æ, ææ ææ ææ ææ æ. ææ ææ ææ, æ æææ . æ, æ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ æ , ææ, æ æ æææ æ , æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ æ, æ æ, æ. Ææ æ æ æ ææ, ææ æææ, æ ææ ææ ææ ææ ææ, æ-æ ææ æææ ææ. æ æ ææ æ æ, æ æ æ.
æ, æ, æ æ , , æ æ æ, -ææ æ, æ æ æ ææ æ ææ ææ, æ. æ , æ ææ æ. ææ . ææ æ, æ æææ æ, ææ ææ æ. æ æ æ ææ æ ææ ææ, æ æ æææ ææ. æ æ ææ ææ ææ ææ æ, æ ææ æ ææ , æ ææ ææ , . æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ .
æ , ææ, æ, æ æ ææ ææ. ææ, æ ææ , ææ, æ æ æ, ææ æ ææ æææ æ. æ 'æ æ æ æ æ æ ææ æ æ. Æææ æ . æææ æ, æ æ æææ æ, æ ææ æææ æ ææ æ ææ æ.
æ, æ, æ æææ ææ ææ, ææ. ææ ( ææ , ) ææ æ ææ ææ, ææ æ æ æ ææ æ, æ. ææ æ , ææ ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ ææ æ.
æ æ ææ ææ ææ, æ ææ ææ æ ææææ.
æ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ , ææ . æ æ æææ, ææ ææ, æ. æ, ææ æ æ ææ-ææ, æ-ææ. Ææ æ æ æ, ææ æ ææ, æ ææ, æ æ ææææ , æ ææ æ æ æ æ ææ.

" ", "", 1991.
,

@Mail.ru