æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
https://smmtouch.com instagram.  
 
. 3/3
: 00mN1ck / 6 2008 / : æææ
- æ, æ æ æ æ æ æ, ææ - æ . æ æ æ- ææ, ææ- ææ æ. æ- ææ ææ æ. Ææ- ææ ææ ææ ææ æ- , æ-. æ æ æ- , ææ , æ ææ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ ææ, ææ, ææ æ ææ æ ææ. æ æ , æ æ, æ æ æ ææ, ææ. æ æ æ ææ ææ ææ: ææ æææ, æ æ æ æææ! æ æ æ ææææ æ. ææ ææ æ ææ æ, æ, ææ æ . æ , æ æ æ ææ , æ. æ æææ ææ æ ææ æ æ æ.

ææ æ , ææ ææ æ, , æ ææ æ æ, æ ææ æ ææ ææ, ææ æ, æ. æ, , , æ ææ æ æ, æ æ æ, ææ. Ææ ææ æ æ æ, æ 'æ, ææ. æ ææ æ, æ ææ , ææ æ æ, ææ æ . ææ, æ ææ æ æ æ ææ æ æ. æ ææ æ æ æææ æ ææ.

ææ æ æ ææ , -æ ææ ææ æ æ, æ æ, æ æææ æ æ, ææ.

ææ æ ææ ææ ææ æ.

ææ æ, æ . æ æ , æ æ æ æ ææ æ æ-æ ææ. æ ææ, ææ æ.

æ ææ ææ æ, æ, æ æ, æ æ ææ æ -. ææ æ æææ æ æææ æ.

æ æ, ææ æ, ææ æ, æ ææ ææ ææ ææ. æ æ: æ ææ ææ , æ æ ææ ææ, ææ æææ æ æ. ææ æ æ, ææ æ æ æ, æ ææ æ. æ æ. ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ, ææ æ æ, æ ææ æ æææææ ææ. æ , æ æ, æ ææ æ, ææ. æ æ æ : , æ, ææ ææ. æ, ææ æ ææ æ . æ ææ ææ ææ ææ. æ æ æ. ææ æ ææ. ææ, æ ææ ææ ææ, , ææ. æ æ æ æ, æ ææ æ: , , , æ ææ æ æ

! , , , æ ææ æ æ ! , , , æ ææ æ æ ! æ æ ææ, æ ææ

æ æ, æææ, ææ æ ææ ææ æ . ææ ææ æ ææ ææ, ææ æ æ, ææ æ æ ææ ææ . ææ æææ æ æ ææ ææ, æ , ææ. ' ææ æ ææ æ æ æææ æ æ, ææ æ æ æ, ææ. æææ æ, æ æ ææ æ.

æ æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ, ææ. æ æ ææ ææ æ æ, ææ, æ , ææ æ æææ æ æ ææ ææ. æ æ, æ æ æ, ææ æ ææ æ æ ææ . æ æ æ æææ. æ æ , æ æ ææ æ ææ , æ ææ æ , ææ ææ æ ææ , ææ æ ææ , æ. æ , ææ æ, ææ æ æ æ.

ææ, æ, ææ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ . æ æ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ, ææ æ , æ, ææ ææ-æ æ æ ææ. æ ææ æ æ 'æ. æ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ. æ ææ ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ ææ ææ ææ æ. ææ æ, æ ææ-æ æ æ ææ ææ æ. æææ æ æ, ææ æ æ ææ æ , æ, Ææ æ æ æ æ æ æææ. æ æææ æ æ, æ æ. æ æ. æ æ , æ æ æ æ . ææ, æ , æ ææ æ æ. æ æ æ ææ ææ æ æ, æ æ , æ æ. Æææ æ æ, æ æ, ææææ, æ , ææ. æ æ, æ æ ææ .

æ æ æ- æ æ æ, ææ -æ ææ æ, æ æ, ææ æ æ, ææ ææ ææ æ ææ ææ æææ, æ ææ. Ææ æ æ æ ææ, æææ æ æ, ææ, æ æ, ææ. æ æ æ ææ æ æ, æ æ ææ æ ææ æ æ æææ. ææ æ, æ, ææ æ æ , æ ææ æ , æ æ æ æ.

ææ, æ , ææ, , æ ææ æ æ , ææ. æ æ ææ, æ æ ææ.

æ ææ ææ æ, æ æ ææ æææ. æ æææ æ æ æ æ æææ, ææ æææ æ ææ æææ æ ææ æ. æ æ æ æææ æ æ æ.

ææ æ æ, ææ ææ æ æ.

æ ææ ææ ææ æ ææ æ, , ææ, æ æ æ ææ ææ æ æ æææ æ, æ , ææ. Ææ 'æ æ æ . 'æ æ ææ ææ æ æ, æ , æ. æ æ æ, æ æ, ææ, æ æ æ æææ ææ, æ ææ ææ æ æ.

ææ, æ, æ æ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ, ææ æ, , æ , ææ ææ æ , ææ. æ ææ, æ ææ æ, æ ææ æ, æ ææ, æ æ ææ, æ ææ. æ æ ææ æ æ ææ ææææ æ. ææ ææ ææ ææ, ææ æ æ: æ æ æ.

æ ææ æ æ: æ æ æ æ æ æ , æ æ ææ æ æ æ, æ. æ- ææ . æ æ æææ 'æ æ , ææ , . æ ææ æ æ ææ ææ , æ æ 'æ æ æ, ææ æ ææ , æ ææ , æ ææ.

æ æ æ ææ 12 æ ææ, æ æ, ææ ææ æ, æ æ æ æ ææ. ææ æ ææ æææ, æ æ- æ æ, ææ æ -ææ æ, ææ æ, ææ. æ ææ æ æ ææ æ 'æ ææ æææ æ æ æ. æ æ æ æ æ. æ 'ææ æ, æ æ æ æ æ ææ æ, ææ. æ æ æ æ æ, ææ æ ææ æ, , æ æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ ææ æææ ææ æ, ææ æææ, ææ. æ ææ æææ æ æ æ, æ 'æ æ æ . æææ æ æ æ ææ æææ æ. æ æææ æ æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ ææ æ, ææ. æ æææ, ææ æææ ææ ææ. æ æ- æ æ æ. æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ.

æ ææ ææ ææ æ ææ, æ æ æ, ææ æ ææ æ, æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ, æ æ. ææ æ , æ æ æ æ , . Ææ æ , æ æ ææ æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ ææ ææ, æ. æ ææ æ. æ, æ ææææ, æ ææ æ æ. ææ æ æ, , æ ææ æ, ææ, æ æ æ. æ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æ æ. ææ æ ææ æ. æ æ ææ æ ææ ææ ææ æ.

æ æææ , æ ææ æ . ææ, 5055-æ . ææ ææ ææ ææ ææ æ æ, ææ æ. ææ ææ æ, ææ æ . æ æ, æ æ ææ ææ æ æ æ , æ ææ æ, ææ. æ æ æ. æ ææ ææ ææ æ, æ æ æ æ æ, æ ææ.

æ æ æ æ, ææ- æ æ æ æ æ æææ, æ- æ æ æ, æ ææ æ ææ , ææ. ææ- æ æ æ ææ æ æ æ , æ æ ææ 'ææ, ææ. ææ æ æ æ, æ æ æ .

æ ææ æææ. ææ, æ æ, æ æ æ , æ 'ææ æ, æ æ æ, æ ææ, æææ (æææ) ææ ææ æ ææ. ææ æ ææ. æ , æ æ , æ ææ æ ææ æ , æææ æ æ , ææ æ. æ æ æ , ææ æ ææ, ææ.

æ-ææ ææ æ æ ææ æ , æ , ææ æ æææ. Æ ææ, æ , ææ æ, æ æ, æ æ ææ ææ æ , ææ ææ æææ æ 'æ. æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ , æ. æ , ææ æ . æ ææ ææ ææ æ. æ ææ, æ æ ææ æ æ æ ææ .

æ ææ æ, æ æ ææ æ, æ æ ææ, æ æææ ææ 'æ, æ. æ æææ , æ æ ææ, æ æ æ æ ææ.

æ æ æ æ æ æ æ ææ. æ æ , ææ æ ææ æ, æ, æææ , æ, ææ æ, æ æ ææ, æ, æ æ , æ ææ æ, æ æ ææ.

æ æææ æ ææ æ. æ æ ææ, æ æ 'æ, ææ æ æ ææ ææ ææ. ææ æ æ ææ ææ æ æ . æ æ æ, æ ææ æ . æ ææ ææ ææ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ , , æææ æ, . Ææ ,. ææ ææ æ æ æ æ, æ. ææ æ ææ , æ , æ æ, æ ææ æ . æ æææ æ æææ æ ææ, æ æ æ æ æ.

ææ æ æ, ææ, ææ, æ, ææ æ ææ. æ ææ. æ ææ æ , æ æ æ æ, æææ ææ æ æ. æ æ, æ . æ æ ææ æ æ . ææ æ ææ æ æ æ æ, ææ æææ, æ æ ææ , æ ææ æ æ. æ ææ æ æ ææ , æ , æææ æ, ææ ææ ææ ææ.

æ æ æ 'æ æ, æ æ ææ ææ. æ ææ ææææ ææ æ æ ææ æ, ææ æ æ ææ ' , æ æ . , æ . æ æ ææ ææ ææ ææ, æ æ æææ ææ æ ææ ææ, ææ ææ æææ ææ ææ, æ æ ææ æ ææ, ææ, æ æ. æ- æ æææ .

ææ . ææ æ æ æ . æ ææ, æ ææ, æ ææ , æ, æ æ æ, æ, æ æ ææ . . ææ æ æ æ ææ æ. æ æ æææ ææ .

ææ, æ æ æ æ æ, æ , æ æ. ææ æ , ææ, æ ææ ææ æææ, ææ ææ æ æ. -æ æ, ææ æ æ. æ æ , æææ, æ ææ ææ ææ, æ ææ æ æ. ææ æ, æ æ æ ' .æ, æ æææ, ææ. Ææ æ, æ, ææ.

ææ æ æ 10-æ æ. æ æ ææ ææ æ. æ ææ , æ , æ æ , æ æ æææ. æ æ æ. æ, æ ææ æ, æ æ æ, æ æ æ, æ ææ.

ææ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ æ ææ, ææ æ æ. , ææ ææ, æ, , æ æ ææ, æ.

ææ , , ææ æ æ: ææ æ. ææ æ æ, æ æ , æ æ æææ.

æ . æ, æ ææ -, æ æ, æ æ æ .

æ ææ , ææ æ, æ æ æ æ ææ æ æ . ææ ææ ææ . , æ ææ ææ ææ, æ. ææ æ æ.

æ æ, ææ, æ æ æ ææ æ. æ , , æ . ææ æ , æ æ æ, æ æ æ æ æ, ææ æ æææ ææ.

ææ ææ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ, ææ ææ æ æ .

æ æ ææ æ æ ææ æææ æ.

æ ææ ææ, ææ ææ æ æææ æ æ æ ææ æ , æ ææ , æ, æ ææ , ææ. ææ æ æææ, æ æ æ ææææ . æ æ, æ æ ææ æ, æ æ æ, ææ. æ æ, æ ææ. æ æ æ ææææ ææ æ ææ æ. æ ææ æ, ææ ææ. -æ æ, æ . æ æ ææ æ ææ. ææ æ æ ææ- æ, æ æ æ æ æ, ææ, æ , , ææ. æ ææ æ æ æ, æ æææ, æææ.

ææ ææ, æ æ æ æ ææ- . ææ æ æ æ , æææ, æ æ, æ, ææ æ, ææ ææ æ æ, æ æ, . Ææ æ ææ. æ, ææ , æ æ ææ. æ æ-æ ææ, ææ æ ææ, ææ æ ææ.

æ æ æ, ææ æ æ æææ, , ææ æ ææ æ. æ æ æ . æ ææ æ æ æ, æ æ ææ, ææ ææ.

ææ , ææ æ, æ æ ææææ æ. æ æ, ææ ææ ææ ææ æ.

Æ æ æ, æ ææ æ ææ . æ ææ æææ, ææ æ ææ æ ææ , æ. ææ, æ æ æ ææ æææ, æ æ ææ æ, ææ æ .

æ æ æ ææ ææ æææ æ. ææ æ, æ ææ æ æ, æ æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ, æ.

æ ææ ææ ææ æ æ æææ ææ ææ, . æ, æ æ, æ æ .

- ææ . æ æ ææ ææ æ æ , æ ææ æ æ æ æææ, ææ ææ æææ æ æææ ææ. æ, ææ ææ ææ, æ, æ æ æ æ , ææ æ æ . æ ææ-, æ æ æ æ ææ , ææ æ æ ææ, æææ ææ æ æ , ææ.

ææ æ ææ ææ æ , æ æææ æææ æ ææ ææ ææ, ææ ææ. æ ææ ææ. æ æ æ ææ æ , , , ææ ææ, ææ, , æ æ, æ æ , æ æ æ æ .

æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ ææ. ææ æææ æææ , æ æ ææ æææ . æ ææ , ææ ææ æææ æ, æ ææ æ , æ æ æ , ææ ææ æ ææ ææ , . æææ ææ ææ æ , æ æ æ æ æ, æ ææ : æææ, ææææ ææ ææ.

æ ææ ææ æ æ æ , ææ æ æ æ .

æææ ææ æ æ æ ææ ææ æ , ææ æ ææ æ æ , æ ææ, æ æ æ æ , æ - æææ æ , æ ææ æ æ, ææ. æ ææ æ æ æ æ- , æ- æææ - æ æææ, ææ - , ææ- æ æ ææ æ æææ. æ- æ ææ, æ æ , æ æ æ æ ææ ææ , ææ, ææ . ææ ææ æ æææ. æ æ , æ- æ æ. ææ ææ , ææ , æ- æ- æ æ æ , ææ- ææ æ ææ ææ æ. ææ- æ æ ææ æ: æ ææ- æ , æ æ ææ ææ æ, æ , æ, ææ æ æ ææ , ææ. Ææ- ææ ææ æ æ æææ , æ æææ æææ, ææ, æ- æ ææ æææ . - æ æ ææ , æ , ææ, æææ ææ æ æ , ææ.

æ æ æ , - æ ææ æææ æ, , , , æ, æ - æ æ , ææ- æ ææ . æ æ- æ æ , æ æ æ.

ææ æ ææ ææ, æ . æ , æ- æ , æ- æ , æ , , ææ ææ æ æ æ.

" ", "", 1991.
,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 
2022 (1)
2021 (2)
2021 (1)
2021 (1)
2021 (2)
2021 (1)
 

æ

æ

ææ

 
 
 
  20062022 iratta.com
@Mail.ru