æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
: 00mN1ck / 8 2008 / : æææ
æ- æ æ ææ æ. ææ- æ, ææ æ, ææ æ ææ ææ æ æ æ.

1. ææ- æ ææ, 'æ æ æ, ææ. æ æ , æ ææ æ 'ææ- æ , æ - æ æ ææ, æææ- æ. æ æ- æ , æ , ææ, æ- , ææ æ æ , . æ ææ ææ æ ææ æææ æ, æ- æ : ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ, æ æ ææ ææ. æ ' æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ....

2. æ- æ , , æ ææ æ æ. - æ æ. ææ, æ- , ææ æ ææ æ æ æ, æ æ æ ææ æ 'ææ ææ æææ, ææ æ æ ææ, æ , æ ææ. æ - æ æ æ . ææ- æ , æ æ æ æ æ æ æ, . æ- æ ææ ' ææ- æ ææ ææ.

3. æ- , æ æ , , ææ- æ æ , æ - æææ æ. - æ æ , ææ- æ æ, æ . ææ- ææ æ æ æ , ææ æ æ æ ææ æ ææ.

4. ææ ææ, æ ææ æ . æ æ æ ææ, , , ææ, ææ, æ æ. , æ æ æ ææ æ , æ æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ æ æ æ æ. ææ, æ æ æ æ, æ ææ æ ææ, æ ææ æ, ææ, ææ æææ æ æ. æ æ ææ, ææ . æææ ææ, ææ æ æ.

æ ææ æ- æ, ææ æ ææ æ , ææ ææ , ææ æ ææ, æ æææ æ, æ æ æææ æææ, æ ææ æ ææ æ ææ æ, ææ æ? æ ææ æ. Ææ 'ææ æ ææ, æ , æ, ææ, ææ æ ææ. æ æ æ æ æ, æ , æ ææ æææ, æ.

æ æææ. ææ æ æ æ, æ ææ, æ æææ ææ æ . æ , æ æ, æ æ, æ æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ, ææ. æ, æ æ æ .

ææ æ æ æ æ, æ æ 'æ, æ ææ æ æ, æ. æ, æææ æ æ, æ ææ æ , æ æ ææ ææ ææ æ æ æ. ææ , æ ææ æ ææ æ.

æ æ ææ æ, ææ æ, . ææ ææ ææ, ææ æ æ, æ , æ. ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ , ææ. ææ æ 1030 æ . ææ æ ææ, æ , æ. Ææ æææ æ, æ ææ æ æ ææ.

æ æ æ, ææ , ææ æ ææ ææ æ, ææ, æ ææ æ ææ ææ, æ æ æ ææ, ææ ææ æ, ææ. ææ ææ æ, ææ, , æ æ, ææ ææ æ æ æ æ, æ ææ - ææ. æ æ æ , ææ æ-æ ææ, ææ ææ æ æ.

ææ æ æ ææ æ, æ æ æ, æ. ææ æ æ ææ ææ æ ææ æ. æ æ ææ , æ æ , æ æ . æ, æ æ, æ, æ ææ. æ æ æ, æ æ . æ æææ, æ, ææ æ æææ ææ æ, ææ, ææ æ æ æææ æ, æ. æ, æ æ ææ æ ææ æ , æ , æ æ æ ææ æ ææ . æ , æ æ æ æ, ææ æ æ, æ. æ, , æ ææ æ æ, æ ææ æ, æ æ- æ æ , ææ æ , æ ææ æ æ. ææ æ æ, æ æ æ æ .

æ ææ æ- æ, ææ æ æ , ææ- æ ææ, æ- æ æææ , - æ æ .

æ æ- æ. ææ- ææ.æ æ , ææ - æ .

æææ æ, æ æ- æ æ, ææ æ æ, æ ææ ææ æ ææ, æ æ, æ æææ ææ æ æ, æ æ ææ æ æ æ ææ ææ. Ææ æ æ æ ææ. æ æ æ, ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ æ æ æ.

æ ææ æææ æ, æ æ ææ æ æ æ æ. ææ ææ æ æ, ææ æ ææ, æ. æ ææ, æ æ æ, æ ææ æ. æ , ææ æ æ, æ ææ ææ ææ, æ æ ææ -æ æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ æ, æ ææ æ æ æ ææ -æ æ ææ æ ææ æ æ. æ æ , ææ æ .

ææ ææ ææ æ æ ææ , æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ, æ æ , æ. æ æ- æ, æ æ æ æ ææ æ æææ ææ æ ææ. æ ææ ææ ææ æ, æ æ ææ ææ æ, ææ æ ææ æ, æ ææ æææ æ-ææ ææ æ .

æ æ, ææ æ æ , æ. æ ææ ææ, æ ææ , æ , æ æææ æ' , æ.

æ ææ æ æ, ææ æææ æ æ æ ææ. ææ - æ ææ, ææ- æ æ, ææ- æ ææ æ æ , æ- æ æ ææ, æ- æ.

æ, æ ææ æ ææ æ, - ææ .

æ æ æ ææ. æ, ææ ææ ææ æ, æ, æ æ æ, æ æ ææ. Ææ æ ææ, æ, , ææ. æ æææ æ, æ æ æ ææ, æ æ ææ ææ æ, æ, æ æ . æ æ æ æ, æ, ææ æ æ, æ æ. ææ æ æ æ æ.

æ , æ æ æ æ ææ, ææ æ æ, æ.

æ, æææ æ, æ æ , æ ææ, ææ ææ æ ææ æ, ææ æ ææ æ ææ æ , æ æ, æ, ææ æ ææ ææ , æ. ææ æ ææ ææ, æ ææ, , ææ æ, æ æ æ æ æ, . æ æ æ , æ æ ææ, æ ææ æ æ ææ æ ææ. Æ æ 'æ , æ ææ ææ æ ææ æ ææ , æ æ. æ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ æ, æ æ, ææ. æ , æ ææ æ, æ.ææ æ. ææ ææ æ : , æ æææ, æ ææ æææ æ, ææ æ. Æææ, æ æ æ ææ , æ , , æ. ææ æ, ææ æ ææ æ ææ æ æææ æ. ææ ææ , æ æ æ ææ . æ, ææ æ æ, æ, æ ææ æ ææ æææ æ. æ æ ææ ææ æææ æ, ææ , æ.

æ , , æ æ ææ. ææ: æ æ - , æ æ 'æ ææ æ æ , æ æ æ æ ææ. æ æ æ æ ææ æ . æ æ ææ æ ææ. Ææ æ ææ ææ, æ æ æææ, æ. æ , ææ æ ææ æ ææ, æ, ææ æ æ.

æ æ æ æ æ ææ æ æ. ææ, æ ææ æ , ææ. æ, æ ææ æ, æ ææ: ææ æ, ææ æ æææ ææ æææ , ææ ææ ææ, æ æ, , æ, . Æ æ æ æ, ææ æ, ææ æ ææ , æ. æ æ æ, æ æ, æ ææ , ææ æ æ æææ æ ææ æææ.

ææ æ æ ææ æ æ, ææ , æ. æ ææ æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ, æ , æ, ææ, ææ æææ æ æ ææ æ ææ , ææ æ . æ ææ æ æ ææ , æ æ æ ææ, ææ, ææ. Ææ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ. æ ææ æ ææ. æ ææ, æ ææ æ æ æææ ææ æ ææ ææ, æ. æ æ æ ææ ææ æ æ æ. Ææ æ æ æ, ææ ææ, æ. æ æ æ, æ æææ æ æ ææ æ æ, ææ, ææ. ææ æ . æ ææ æ æ æææ æ æ ææ .

æ ææ ææ ææ æ ææ æ ææ: ææ æ, æ æ ææ æ ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ. æ æ , ææ æ æ ææ æ, æ ææ, ææ, æææ æ. æ , , ææ æ, æ ææ ææ.

æ æ ææ ææ ææ æ ææ æ æ , æææ æ: æ æ æ, æ æ æ æ, æ , æ, , æ æ ææ ææ. ææ æ æææ.

æ æ, æ ææ æ ææ æ ææ ææ ,æ æ æææ ææ æ æ. æ æææ æ æ ææ , æ æ æ æ, æ ææ æ , , æ ææ ææ ææ ææ æ æ, ææ. æ , æ æ ææ , ææ æ æ ææ. , æ æ æ æ, æ æ, æææ æ ææ , ææ. Ææ æ æ æ ææ. æ ææ ææ, æ, ææ, æ æææ ææ æ.

æ æ, æ æ ææ. æ æ ææ: ææ æ, æ, æ æ æ ææ , . ææ æ æ, ææ. æ ææ æ , æ . æ ææ æ æ ææ, æ, æ, ææ ææ , æ. æ ææ æ ææ æ . æ ææ æ ææ æ ææ. ææ ææ æ, ææ æ, æ ææ æ , ææ æ ææ, ææ, ææ æ ææ, æ æ ææ. ææ, æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ .

æ æ ææ æ. æ æ æ ææ æ. ææ: æ, ææ , æ ææ æ æ ææ ææ ææ æ ææ, æ æ æ æ , ææ æ æ æ, æ æ æ æ æ. æææ æ ææ æ ææ æ , ææ .

ææ ææ æ æ æ æ. ææ: æ æ æ æ , ææ æ ææ, æ æ . æ æ æ ææ, ææ æ ææ, æ ææ . ææ æ ææ æ æ, æ æ , ææ. ææ æ æ æ, ææ, æ , æ æ æ æ ææ æ .

æ ææ æ, æ ææ, æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ. Ææ æ, æ æ æ ææ ææ æ , æ, æ æ. Æææ æ. æ æ. æ æ.

æ æ æ ææ ææ æ ææ æææ ææ æ, ææ , . æ ææ æ æ æ. Ææ , æ æ , æ æææ æ æ, æ, ææ æ, æææ , æ æ ææ æ .

æ æ æ. æææ ææ æ æ ææ ææ, ææ æ æ. ææ- ææ, ææ ææ , æææ ææ , æ ææ æ æ, æ æ æ æ, ææ- . ææ, ææ æææ æ æ æ ææ ææ æ ææ æææ, æ æ , æ.

æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ. æ , æ ææ æ, æ. æ, æ æ æ , ææ ææ æ ææ , æ. ææ, æ æ, ææ æ, æ: ææ æ ææ æ æ ææ? æ æ æ æ . ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ , . ææ ææ æ, ææ , ææ ææ æ æ. ææ æ ææ, æ æ, , æ , æ, æ.

æ æ ææ æ, 'æ æ ææ, æ æ ææ æ æ æ ææ. ææ æ ææ æ , æ æ æ ææ ææ æ ææ.

æ ææ æ, æ æ, æ , . - æ æ , ææ , ææ. ææ- æ æ æ ææ . æ æ æ , ææ- æ , ææ - æ æ , æ æ ææ ææ , ææ.

æ, æ, .æ ææ , æ, æ ææ, æ æææ . æ , æ ææ æææ æ æ æ æ æ æææ, æ ææ, æ, 'æ ææ æ, æ æ ææ æ, æ . æ æ æ, æ æ ææ, ææ ææ , æ æ ææ-ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ ææ æ æ.

æ ææ æ , æ æ æ æ. æ æ, ææ æ æ . ææ æ, æ æ æ æ ææ æææ æ ææ.

æ æ ææ ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ ææ. ææ ææ æ æ ææ.

ææ æ ææ ææ ææ æ æ æ ææ ææ. Ææ æ æ ææ æ , æ ææ ææ æ æ. æ ææ ææ æ, æ æ ææ. æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ, æ ææ, ææ æ æ , ææ, æ æ æææ æ . æææ æ ææ ææ, æ æ æ æ, æ æ, æ æ ææ, ææ.

ææ æææ æ æææ. Ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ ææ . ææ æ ææ ææ æ, ææ ææ æ, æ. æ æææ ææ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ.

æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æææ , æ æ æ , ææ æ æ, ææ. æ æ æææ æ , æ æ æ. ææ. æ æ æ ææ æ æ. æ æ ææ æ ææ, æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æææ æ æ, æ ææ , æ , ææ. æ æ æ ææ, ææ. ææ æ æææ æ æ.

æ , æ æ æ, ææ æ æ , æææ ææ æ, ææ æ æ. Ææ 'æ æ ææ ææ æ æ.

æ æ ææ ææ æ æ, 'æ æ æ, æ, ææ æ-æ ææ æ .

" ", "", 1991.
,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 
2022 (1)
2021 (2)
2021 (1)
2021 (1)
2021 (2)
2021 (1)
 

æ

æ

ææ

 
 
 
  20062022 iratta.com
@Mail.ru